ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทในฐานะฝ่ายเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรมจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยประธานคณะทำงาน ฝ่ายเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในแต่ละคณะ ผู้แทน ครู ก.และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นเลขานุการการจัดประชุมฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และกำหนดปฏิทินการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม การเบิก-จ่ายงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการฯ