ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินปล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อจัดทำกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดชัยนาทให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันในภาพรวมของจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท