ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ/ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว/ รางวัลคุรุสภา/รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลคุรุสดุดี สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ส่งผลงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ฯให้ส่งผลงานและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ชุด ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th สำหรับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ให้ส่งผลงานไปยังหน่วยงานที่ผู้ขอรับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสสังกัด (ภาคกลางส่งผลงานไปที่โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ