ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดชัยนาท)