นิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ นำโดย นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาล พร้อมด้วยนายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2566-2568 เนื่องจากแผนพัฒนาฯ ปัจจุบัน ได้สิ้นสุดลงในปีการศึกษา 2565 โดยใช้กระบวนการ SWOT ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมไปถึงกากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตลอดจนการปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียน ต่อไป ณ โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท