ตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

📢 ขอเชิญผู้รับบริการ หรือ ผู้มาติดต่อ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
✅️ตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

👉โดยเข้าประเมินได้ตั้งแต่วันที่
(1)ม.ค. 2567 – (1)ก.ค. 2567 เวลา 16.30 น.
ทางเว็บไซต์ ▶️ https://itas.nacc.go.th/go/eit/4psddv

🙏ขอบคุณทุกท่านค่ะ 😊