ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกิตติกร

ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

พร้อมคณะฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกิตติกร โรงเรียนอนุบาลสุธิชา โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โรงเรียนวัฒนะโชติ และโรงเรียนวัฒนาชัยนาท