จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ดร.ลออ วิลัย ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุม และนางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ซึ่งได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ต่อไป