คุรุสภาสำรวจความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564

คุรุสภาสำรวจความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำครูอาวุโส ประจำปี 2564 เข้าเฝ้าฯ ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566

สำหรับวัน และเวลาในการเข้าเฝ้าฯ จริง หากได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

โปรดตอบแบบสำรวจที่ https://www.ksp.or.th/service/kspmaster/survey64.php

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/03/43179/