ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน

วันนี้ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยในการนี้ ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจนำนโยบายการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมิน (PISA) สู่การปฏิบัติ โดยมีนางวิไลลักษณ์ เก่งเขตวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูวิชาการ ครูแกนนำคณิตศาสตร์ ครูแกนนำวิทยาศาสตร์ ครูสอนคอมพิวเตอร์ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมวางแผนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ซึ่งทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานของทางโรงเรียน สภาพปัญหา/อุปสรรค และความต้องการ เพื่อดำเนินการพัฒนาการขับเคลื่อนฯ ดังกล่าวต่อไป