กิจกรรมใส่ผ้าไทยทำบุญวันพระ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักทางศาสนา “ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” จังหวัดชัยนาท ประจำเดือน มกราคม 2567

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทยทำบุญวันพระ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักทางศาสนา “ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” จังหวัดชัยนาท ประจำเดือน มกราคม 2567 เพื่อส่งเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาให้เป็นกลไกการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้อยู่คู่กับคนไทย โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ วัดท่าชัย ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท