กิจกรรมใส่ผ้าไทยทำบุญวันพระ

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. ณ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทยทำบุญวันพระ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักทางศาสนา “ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” จังหวัดชัยนาท ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เพื่อส่งเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาให้เป็นกลไกการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้อยู่คู่กับคนไทย โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ