การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางสาวอรรถพร ด้่นคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท