กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐

rajkitja19_2560_new

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานนิติกร

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

1.งานเลื่อนเงินเดือน

1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หน่วยตรวจสอบภายใน

คุรุสภา

Cresta Social Messenger
idm full crack IDM Crack Internet Download Manager Crack KMSAuto++ Windows 11 Activator Crack IDM IDM Crack 6.41 CryptoCurrency News Download Crack MS Office Crack Download Free Vpn Adobe Activator iCloud Bypass