Recent Posts

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2…

Continue Reading... การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Posted in ข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาค…

Continue Reading... การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Posted in ข่าวกิจกรรม

จัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาค และระดับจังหวัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการจั…

Continue Reading... จัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาค และระดับจังหวัด
Posted in ข่าวกิจกรรม

จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการจั…

Continue Reading... จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563
Posted in ข่าวกิจกรรม

จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อ.เนินขาม

การประชุมคณะทำงานบูรณาการ…

Continue Reading... จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อ.เนินขาม
Posted in ข่าวกิจกรรม

จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อ.หันคา

การประชุมคณะทำงานบูรณาการ…

Continue Reading... จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อ.หันคา
Posted in ข่าวกิจกรรม

จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อ.สรรพยา

การประชุมคณะทำงานบูรณาการ…

Continue Reading... จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อ.สรรพยา
Posted in ข่าวกิจกรรม

จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อ.สรรคบุรี

การประชุมคณะทำงานบูรณาการ…

Continue Reading... จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อ.สรรคบุรี
Posted in ข่าวกิจกรรม

จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อ.หนองมะโมง

การประชุมคณะทำงานบูรณาการ…

Continue Reading... จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อ.หนองมะโมง
Posted in ข่าวกิจกรรม

จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อ.วัดสิงห์

การประชุมคณะทำงานบูรณาการ…

Continue Reading... จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อ.วัดสิงห์