การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ประบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ประบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชัยนาท

บทคัดย่อ-การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระ

Cresta Social Messenger