พันธกิจ

พันธกิจ ศธจ.ชัยนาท

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวชัยนาท ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสาธารณะ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

Cresta Social Messenger