วิสัยทัศน์

“การศึกษาของจังหวัดชัยนาทมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21”

Cresta Social Messenger