ITA 2022(2565) – OIT39 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

บันทึกเสนอและหนังสือนำส่ง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(OIT39 : บันทึกเสนอและหนังสือนำส่ง)

แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(OIT39 : แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร)

บันทึกเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิงานของหน่วยงาน

(OIT39 : แบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร)

ผลความสำเร็จการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(OIT39 : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน)

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 1

(1.ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 2

(2.ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3

(3.ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)

Cresta Social Messenger