ITA 2022(2565) – OIT37 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี 2565

แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบติดตามผลตามแผนป้องกันทุจริต-ปี65รอบ๖ด.-1

บันทึกเสนอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บันทึกเสนอและหนังสือนำส่ง-1

Cresta Social Messenger