รูปแบบ New Normal แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท  ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อจะสนับสนุนและส่งเสริม “รูปแบบ New Normal   แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้” ที่ชนะเลิศจากการประกวดในโครงการเมื่อปีงบประมาณ 2563 สู่สาธารณชน โดยการเผยแพร่ในลักษณะของคลิปวิดีโอ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดชัยนาท นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป จำนวน 9 รูปแบบ ดังนี้

1.รูปแบบMEET MODEL   ของนายอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

2.รูปแบบ “ห้องเรียน Online การเรียนรู้มิติใหม่ ในวิถี New Normal”     ของนางสุกัญญา ประเสริฐสินธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาชัยนาท

3.รูปแบบ “ T-CARE MODEL” ของนางศิริวรรณ  ผุดผ่อง  ครูโรงเรียนวัดสิงห์ 
 

4.รูปแบบGrowth mindset ผู้เรียนยุค 5G ใช้เทคโนโลยีให้ถูกทาง”ของนางนันท์นภัส บุญเพ็ญ    ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

5.รูปแบบAICD Model”ของนางอุษา  สุขเกษม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหันคา   

6.รูปแบบ “ LOTTERY MODEL” ของนายอาทร ไทยป้อม  ครูโรงเรียนวัดสิงห์

7.รูปแบบMUANG MODEL”ของนางสาววาสนา คำวิชิต  บรรณารักษ์อัตราจ้าง  กศน.อำเภอเมืองชัยนาท

8.รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์กับห้องเรียนกลับด้าน MIAP Model” ของนายชัยรัตน์  ทับบุรี    ครูโรงเรียนวัดคงคาราม 

9.รูปแบบเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิตการเรียนรู้ สู่อนาคต”ของนายกชธนณัฐ คำอินทร์ ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

Cresta Social Messenger
idm full crack IDM Crack Internet Download Manager Crack KMSAuto++ Windows 11 Activator Crack IDM IDM Crack 6.41 CryptoCurrency News Download Crack MS Office Crack Download Free Vpn Adobe Activator iCloud Bypass