รูปแบบ New Normal แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท  ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อจะสนับสนุนและส่งเสริม “รูปแบบ New Normal   แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้” ที่ชนะเลิศจากการประกวดในโครงการเมื่อปีงบประมาณ 2563 สู่สาธารณชน โดยการเผยแพร่ในลักษณะของคลิปวิดีโอ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดชัยนาท นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป จำนวน 9 รูปแบบ ดังนี้

1.รูปแบบMEET MODEL   ของนายอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

2.รูปแบบ “ห้องเรียน Online การเรียนรู้มิติใหม่ ในวิถี New Normal”     ของนางสุกัญญา ประเสริฐสินธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาชัยนาท

3.รูปแบบ “ T-CARE MODEL” ของนางศิริวรรณ  ผุดผ่อง  ครูโรงเรียนวัดสิงห์ 
 

4.รูปแบบGrowth mindset ผู้เรียนยุค 5G ใช้เทคโนโลยีให้ถูกทาง”ของนางนันท์นภัส บุญเพ็ญ    ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 

5.รูปแบบAICD Model”ของนางอุษา  สุขเกษม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหันคา   

6.รูปแบบ “ LOTTERY MODEL” ของนายอาทร ไทยป้อม  ครูโรงเรียนวัดสิงห์

7.รูปแบบMUANG MODEL”ของนางสาววาสนา คำวิชิต  บรรณารักษ์อัตราจ้าง  กศน.อำเภอเมืองชัยนาท

8.รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์กับห้องเรียนกลับด้าน MIAP Model” ของนายชัยรัตน์  ทับบุรี    ครูโรงเรียนวัดคงคาราม 

9.รูปแบบเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิตการเรียนรู้ สู่อนาคต”ของนายกชธนณัฐ คำอินทร์ ครูวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

Cresta Social Messenger