แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ดาวน์โหลด (.doc)

สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ดาวน์โหลด (.pdf)

ตารางสรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐานและค่าเป้าหมาย (.pdf)

1. ประเด็น ความมั่นคง

2. ประเด็น การต่างประเทศ

3. ประเด็น การเกษตร

4. ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

5. ประเด็น การท่องเที่ยว

6. ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

7. ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

8. ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

9. ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

10. ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

11. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

12. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

13. ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

14. ประเด็น ศักยภาพการกีฬา

15. ประเด็น พลังทางสังคม

16. ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

17. ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

  1. Download..

18. ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน

19. ประเด็น การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ

20. ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ

21. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

22. ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

23. ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Cresta Social Messenger
idm full crack IDM Crack Internet Download Manager Crack KMSAuto++ Windows 11 Activator Crack IDM IDM Crack 6.41 CryptoCurrency News Download Crack MS Office Crack Download Free Vpn Adobe Activator iCloud Bypass