สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน