ITA 2022(2565) – OIT32 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

>>คลิ๊ก<<

หนังสือสั่งการบริหารความเสี่ยง

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565

แผนบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต-ประจ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต-ประจำ

Cresta Social Messenger