ITA 2022(2565) – OIT27 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>>คลิ๊ก<<

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2565

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>>คลิ๊ก<<

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2565

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

>>คลิ๊ก<<

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2564

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

>>คลิ๊ก<<

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2564

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>>คลิ๊ก<<

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป-ปีงบประมาณ-พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>>คลิ๊ก<<

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องการทุจริตฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>>ลิ๊<<

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป-ปีงบประมาณ-พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>>คลิ๊ก<<

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องการทุจริตฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

>>คลิ๊ก<<

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป-ปีงบประมาณ-พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

>>คลิ๊ก<<

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องการทุจริตฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

>>คลิ๊ก<<

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป-ปีงบประมาณ-พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

>>คลิ๊ก<<

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องการทุจริตฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.๒๕๖๐

Cresta Social Messenger