ITA 2022(2564) – OIT26 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มีแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์ ศธจ.ชัยนาท สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลดังกล่างจะถูกส่งถึงนิติกร ของ ศธจ.ชัยนาท โดยตรง

หน้ารับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์ ศธจ.ชัยนาท (https://www.cntpeo.go.th/opinions)

Cresta Social Messenger