ITA 2022(2565) – OIT11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

การรายงานตามแบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบ-สงป.301-รวมไตร1-2ปี65

การรายงานตามแบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี-แบบ-สงป.302

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน-รอบ-6-เดือน

Cresta Social Messenger