ITA 2021(2564) – OIT39 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศปฏิญญา “ขับเคลื่อนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทเป็นองค์กรคุณธรรม”

บันทึกเสนอลงนามประกาศปฏิญญา “ขับเคลื่อนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทเป็นองค์กรคุณธรรม”

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

บันทึกเสนอการจัดทำแผนคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 1

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 2

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 4

Cresta Social Messenger