ITA 2021(2564) – OIT37 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

หนังสือนำส่ง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บันทึกเสนอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

Cresta Social Messenger