ITA 2021(2564) – OIT35 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บันทัก การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Cresta Social Messenger