ITA 2021(2564) – OIT27 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อมูลร้องเรียนเรื่องทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Cresta Social Messenger