ITA 2021(2564) – OIT25 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนทั่วไป/ร้องทุกข์

แผนผังปฏิบัติงานเรื่องทุกข์

แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน

บันทึก รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของงหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Cresta Social Messenger