ITA 2021(2564) – OIT15 : รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิตโครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ปี 2564 (สงป.302) (6 เดือน)

แบบ-สงป.-๓๐๒-ปี-2564

บัญชีสรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตามแผน) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (6 เดือน)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราช

Cresta Social Messenger