OIT 6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานนิติกร

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

1.งานเลื่อนเงินเดือน

1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หน่วยตรวจสอบภายใน

คุรุสภา

Cresta Social Messenger