OIT 31 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ตารางการประชุมหรือการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนา และการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

Cresta Social Messenger