การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ศธจ.ชัยนาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563OIT-1 : โครงสร้าง


OIT-2 : ข้อมูลผู้บริหาร


OIT-3 : อำนาจหน้าที่


OIT-4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


OIT-5 : ข้อมูลการติดต่อ


OIT-6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


OIT-7 : ข่าวประชาสัมพันธ์


OIT-8 : Q&A


OIT-9 : Social Network


OIT-10 : แผนดำเนินงานประจำปี


OIT-11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


OIT-12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


OIT-13 : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


OIT-14 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


OIT-15 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ


OIT-16 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


OIT-17 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


OIT-18 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


OIT-19 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


OIT-20 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


OIT-21 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


OIT-22 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


OIT-23 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


OIT-24 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


OIT-25 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


OIT-26 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


OIT-27 : ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


OIT-28 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


OIT-29 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


OIT-30 : เจตจำนงสุจริตของบริหาร


OIT-31 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


OIT-32 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


OIT-33 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


OIT-34 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


OIT-35 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


OIT-36 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


OIT-37 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


OIT-38 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภานในหน่วยงาน


OIT-39 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Cresta Social Messenger
idm full crack IDM Crack Internet Download Manager Crack KMSAuto++ Windows 11 Activator Crack IDM IDM Crack 6.41 CryptoCurrency News Download Crack MS Office Crack Download Free Vpn Adobe Activator iCloud Bypass