Recent Posts

Posted in E-News ศธจ.ชัยนาท ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภาประกาศสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล เข้ารับการสรรหาเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 7 คน โดยสรรหา   บุคคล และนิติบุคคลที่ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายกรัฐมนตรีในวันครู  16 มกราคม 2564

          ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ 1) ปรึกษา หรือประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564  2) หน่วยงานทางการศึกษา หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และ 3) หน่วยงานอื่น หรือองค์กรอื่นนอกเหนือจากหน่วยงานทางการศึกษา หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ เป็นบุคคล และนิติบุคคลที่ 1) ประพฤติปฏิบัติตน ประกอบ   คุณงามความดีมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับจากสังคม ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา เป็นที่ประจักษ์ชัด มีผลงานที่มีคุณูปการต่อการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ชัด 2) ทำให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีบทบาทเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยจะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา หรือนอกวงการการศึกษาก็ได้ 3) เมื่อประกาศยกย่องแล้วสังคมให้การยอมรับ และ 4) ต้องยังไม่เคยได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติมาก่อน

ผู้ที่สนใจร่วมเสนอรายชื่อผู้มีคุณูปการฯ สามารถเสนอรายชื่อบุคคล และนิติบุคล ตามแบบฟอร์มการเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2563 โดยส่งรายชื่อด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือทาง e:mail ที่ Supreeya_p@ksp.or.th ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

คุรุสภาจะประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ภายในเดือนธันวาคม 2563 การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 3153

ดาวน์โหลดแบบการเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล

ดาวน์โหลดแบบการเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 ประเภทนิติบุคคล

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

รับรางวัลการประกวด“รูปแบบ New Normal แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้” ในโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.”

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายสมาน บุตศรีศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นำผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด“รูปแบบ New Normal  แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้” ในโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด     โดยผ่านกลไกของ กศจ.”  รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๙ คน และรางวัลชมเชย จำนวน ๑ คน  เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  ณ ห้องประชุมธรรมจักร (๕๐๑)  ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวฯ กลุ่มบุคคล คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

📍 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 📍 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2S856vI
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูผู้ร่วม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

…รายละเอียดเพิ่มเติม : Pdf

Posted in E-News ศธจ.ชัยนาท ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวฯ กลุ่มบุคคล

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านรายละเอียเพิ่มเติม >>> คลิก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวฯ กลุ่มบุคคล ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดไฟล์ PDF : คลิก

Posted in E-News ศธจ.ชัยนาท ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวฯ กลุ่มบุคคล

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และภาค ข (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ..ศ.2563
(เพิ่มเติม)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวฯ กลุ่มบุคคล คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่องรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

รายละเอียดเพิ่มเติม PDF : คลิก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดชัยนาท

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชัยนาท
เรื่อง เปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดชัยนาท

ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดชัยนาท  สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.PMCA.or.th โดยยื่นแบบเสนอชื่อได้ ระหว่างวันนี้ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ
ณ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดชัยนาท คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท  เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จังหวัดชัยนาท 17000
 ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศและแบบฟอร์ม >>> คลิก
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวฯ กลุ่มบุคคล

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 

รายละเอียดเพิ่มเติม PDF : คลิก