ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

  1. แจ้งผ่านสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โทร. 056-410671-2

  2. แจ้งผ่านระบบของ หน่วยราชการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท อ.เมือง
    จ.ชัยนาท สายด่วน 1567 หรือสายด่วนการศึกษา 1579

  3. ตู้รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

  4. ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

  5. เบอร์โทร.ท่านศึกษาธิการ จังหวัดชัยนาท โทร.๐๘๙-๕๘๑๔๑๙

  6. ผ่านระบบ QR Code   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Cresta Social Messenger