สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

default img

· ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ภายใน ·

นางทับทิม  เกตุวิทย์

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางสาวปราณี  ฝ่ายคำมี

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเนาวรัตน์  สอนสุข

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวรัชนีวรรณ  สุมาลี

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

nimble_asset_portrait_1

นางสาวอรรถพร  ดั่นคุ้ม

ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา

nimble_asset_portrait_4

นางอุรัย พรรณพุ่มพฤกษ์

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

nimble_asset_portrait_2

นางสาวลัดดา  พันธ์ใจธรรม

ผอ.ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

nimble_asset_portrait_2

นางสุนารี  ฟักศรี

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท(ศธจ.ชัยนาท)

 ที่ตั้ง: เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดชัยนาท 17000

 โทร: 0-5641-0671
 โทรสาร: 0-5641-0672

  Email: chainat.peo@gmail.com