Posted in ไม่มีหมวดหมู่

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา” ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2563

👉👉👉 ผู้ประสงค์สมัครสามารถติดต่อขอใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

👉👉👉ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/07/20521/
หรือ โทร 0 2280 6676 หรือ 0 2280 1729

Posted in ข่าวฯ กลุ่มบุคคล ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดช้ยนาท เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> ไฟล์ประกาศ

Posted in ข่าวฯ กลุ่มนโยบายและแผน ไม่มีหมวดหมู่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดชัยนาทฯ วันพุธ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ แฟนตาซีรีสอร์ท จ.ชัยนาท

เนื่องด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ได้พัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ในระดับภูมิภาค (Provincial Education Data : PED) เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาภายในจังหวัด ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ที่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ยกระดับข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดชัยนาท เพื่อการจัดการศึกษาและรองรับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Link : ตารางจัดเก็บข้อมูลสารเทศทางการศึกษาทั้ง 20 ตาราง
Link : ตารางจัดเก็บข้อมูลสารเทศทางการศึกษา (ปฐมวัย)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต รุ่นที่ 2

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม ไม่มีหมวดหมู่

การอบรมโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. นายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมูลนิธิบูรณะชนบท ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ฯ