Category: ข่าวกิจกรรม/ประชุม

0

โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

0

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และ การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓