วันฉัตรมงคล

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger