การประชุม พิจารณา กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ สู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม พิจารณา กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ สู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เพื่อให้แผนงาน/โครงการมีความถูกต้อง สอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger