การประชุม โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวปราณี ฝ่ายคำมี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ระยะที่ 1 : 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยมีนางเนาวรัตน์ สอนสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นผู้กล่าวรายงาน และบรรยายให้ความรู้ในการประชุม

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger