ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอน และมาตรฐานการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน 1/2563 (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
โดยได้ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาท และโรงเรียนอักษรประสิทธิ์ เพื่อตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอน รับทราบสภาพปัญหาและข้อกำหนดในการดำเนินการตามมาตรฐานฯ ดังกล่าว

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger