การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 นางปัถมา  ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการในระบบ eMENSCR
พร้อมบรรยายพิเศษเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ตามที่ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประะเทศในระบบ ตามระยะการและรายเวลาที่กำหนด

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cresta Social Messenger
idm full crack IDM Crack Internet Download Manager Crack KMSAuto++ Windows 11 Activator Crack IDM IDM Crack 6.41 CryptoCurrency News Download Crack MS Office Crack Download Free Vpn Adobe Activator iCloud Bypass