คุรุสภาประกาศสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล เข้ารับการสรรหาเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 7 คน โดยสรรหา   บุคคล และนิติบุคคลที่ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายกรัฐมนตรีในวันครู  16 มกราคม 2564

          ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ 1) ปรึกษา หรือประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564  2) หน่วยงานทางการศึกษา หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และ 3) หน่วยงานอื่น หรือองค์กรอื่นนอกเหนือจากหน่วยงานทางการศึกษา หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ เป็นบุคคล และนิติบุคคลที่ 1) ประพฤติปฏิบัติตน ประกอบ   คุณงามความดีมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับจากสังคม ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา เป็นที่ประจักษ์ชัด มีผลงานที่มีคุณูปการต่อการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ชัด 2) ทำให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีบทบาทเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยจะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา หรือนอกวงการการศึกษาก็ได้ 3) เมื่อประกาศยกย่องแล้วสังคมให้การยอมรับ และ 4) ต้องยังไม่เคยได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติมาก่อน

ผู้ที่สนใจร่วมเสนอรายชื่อผู้มีคุณูปการฯ สามารถเสนอรายชื่อบุคคล และนิติบุคล ตามแบบฟอร์มการเสนอชื่อ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2563 โดยส่งรายชื่อด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือทาง e:mail ที่ Supreeya_p@ksp.or.th ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

คุรุสภาจะประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ภายในเดือนธันวาคม 2563 การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 3153

ดาวน์โหลดแบบการเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล

ดาวน์โหลดแบบการเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 ประเภทนิติบุคคล

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger