การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และ การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

              การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓   วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓   ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา ศูนย์เครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger