การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์พระดาบส ประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิพระดาบส จะเปิดรับสมัครบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 150 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรใน 8 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง การเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างเชื่อม (ชายและหญิง) และเคหบริบาล (เฉพาะหญิง)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger