เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน
>>>ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger